-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nefcerka

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Starý Smokovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Kôprová dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Výmera:121.62 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

koprova_dolina (1)
koprova_dolina (10)
koprova_dolina (11)
koprova_dolina (12)
koprova_dolina (13)
koprova_dolina (14)
koprova_dolina (15)
koprova_dolina (16)
koprova_dolina (17)
koprova_dolina (18)
koprova_dolina (19)
koprova_dolina (2)
koprova_dolina (20)
koprova_dolina (21)
koprova_dolina (22)
koprova_dolina (23)
koprova_dolina (24)
koprova_dolina (25)
koprova_dolina (26)
koprova_dolina (27)
koprova_dolina (28)
koprova_dolina (29)
koprova_dolina (3)
koprova_dolina (30)
koprova_dolina (31)
koprova_dolina (32)
koprova_dolina (33)
koprova_dolina (34)
koprova_dolina (35)
koprova_dolina (36)
koprova_dolina (37)
koprova_dolina (38)
koprova_dolina (39)
koprova_dolina (4)
koprova_dolina (40)
koprova_dolina (41)
koprova_dolina (42)
koprova_dolina (43)
koprova_dolina (44)
koprova_dolina (5)
koprova_dolina (6)
koprova_dolina (7)
koprova_dolina (8)
koprova_dolina (9)

Lokalita sa nachádza vo Vysokých Tatrách na západo severozápadných svahoch Kriváňa (2 494,7 m.n.m.) v Kôprovej doline. Porasty pralesovitého charakteru sa zachovali v nadmorskej výške približne od    1 300 do 1 650 m a prechádzajú od západných svahov kóty Vyšná Priehyba (1982 m.n.m.) cez záver Škaredého žľabu, Kotliny, oblasť Nefcerky až k južným svahom Hrubej kopy.  Na lokalite sa nachádzajú na stredoeurópske pomery výnimočné zachovalé smrekovcovo – limbové lesy a smrekové pralesy. V najzachovalejších častiach sa vek jedincov borovice limby odhaduje na 500 – 800 rokov a vek najstarších smrekov presahuje 400 rokov. Predpokladá sa, že vek najstarších límb môže presahovať 1 000 rokov, najhrubšia evidovaná limba má obvod kmeňa 450 cm. Na celej lokalite je množstvo odumretého dreva v rôznych stupňoch rozkladu, pričom najviac odumretého dreva je častiach porastov zasiahnutými prirodzenými disturbanciami. Horná hranica lesa vystupuje až nad 1 600 m n.m. a je veľká pravdepodobnosť, že nebola znížená zásahmi človeka. Lokalitu pretína viacero lavínových žľabov, ktorými kosodrevina zostupuje do pásma lesa. Na niektorých miestach je výrazne vyvinutá vrstva machorastov, ktoré v súvislých plochách pokrývajú skaly, padnuté kmene či veľmi členitý povrch čo spolu s tunajšími lesmi dodáva lokalite „divoký“ ráz. V porastoch dominuje smrek, pravidelne sa vyskytuje limba, ktorá miestami dosahuje zastúpenie až 30-40%. Vtrúsene sa vyskytujú aj ďalšie dreviny predovšetkým jarabina vtáčia, smrekovec, zemolez čierny a na viacerých miestach aj kosodrevina.
Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Celá lokalita s výmerou 125 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1991 na výmere 3 221 ha. Zachovalé morfologicky veľmi členité územie vytvára obraz karpatskej divočiny s dobrými existenčnými podmienkami pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce,  kurovité vtáky, dravé vtáky a sovy).
Cez prales ani okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Oblasť Kôprovej doliny bola v stredoveku poznačená baníctvom. V lokalite Nefcerka sa nachádzala poľovnícka chata, ktorá tu vyhorela v roku 1909. V jej okolí je dodnes poznateľná ťažba dreva. Do lokality boli zaradené porasty bez známok po ľudskej činnosti, predpokladané zásahy v minulosti mohli ovplyvniť spodné časti lokality. V lokalite prebieha dlhoročný lesnícky výskum.


< Späť na zoznam pralesov