-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šúr

Orografický celok:Podunajská rovina
Okres:Pezinok
Katastrálne územie:Svätý Jur
Ochrana:5. stupeň ochrany - A. zóna NPR Šúr
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0279 Šúr
Typy biotopov:

Ls7.4 Slatinné jelšové lesy

Výmera:128.6 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis lokality

sur (1)
sur (1)
sur (10)
sur (2)
sur (3)
sur (4)
sur (5)
sur (6)
sur (7)
sur (8)
sur (9)

Porasty v NPR Šúr predstavujú najväčší komplex slatinných jelšín v rámci Slovenska a sú unikátne aj v rámci strednej Európy. Ležia v Podunajskej rovine medzi mestom Svätý Jur a obcou Čierna Voda na úpätí Malých Karpát. Ich súčasná plocha je už iba zlomkom pôvodne rozsiahlych lužných lesov, slatín a močiarov v tejto oblasti. Ľudské zásahy neobišli ani opisovanú lokalitu,  v minulosti sa tu vykonalo množstvo nevhodných zásahov do vodného režimu, s cieľom lokalitu odvodniť a zúrodniť. Najvýraznejším zásahom bolo vybudovanie  kanálu Čierna voda, do ktorého bolo zaústených celkom 5 potokov ústiacich do Šúrskeho lesa z Malých Karpát. V poslednom období sa v NPR Šúr urobilo niekoľko opatrení na stabilizáciu a obnovu vodného režimu, čo prinieslo pozitívne zmeny, pretože slatinné jelšiny v centrálnej časti a v severozápadnej časti sú pravidelne počas niekoľkých mesiacov zaplavované vodou. Trvalá prítomnosť vodných rastlín a absencia druhov indikujúcich postupnú negatívnu zmenu vegetačných pomerov poukazuje na obnovu pôvodných procesov a zastavenie degradácie. Výrazným zásahom do niektorých častí lesov Šúru bola aj prevažne holorubná ťažba dreva v dávnejšej minulosti.

Najstaršie porasty s priemerným vekom 105 až 120 rokov majú pralesovitý charakter a sú prevažne v štádiu optima. Dá sa predpokladať, že postupným odumieraním častí materského porastu sa obnoví pôvodný stav s plošne diferencovanou štruktúrou porastu so všetkými vývojovými fázami pralesa. Z tohto pohľadu je zaujímavá severovýchodná časť, kde na ploche cca 10-12 ha došlo k rozpadu jelšiny, pričom charakter porastu tu určujú predovšetkým krovité vŕby, najmä vŕba popolavá. Ide o prechodný jav, na ploche sa hlavne na vyvýšených miestach a odumretom dreve objavuje zmladenie jelše. Tá postupne nadobudne prevahu a potlačí krovité druhy vŕb. Na lokalite sa vyskytuje dostatok odumretého dreva v rôznom stupni rozkladu, hrubé stromy a taktiež stromy blízko fyzického veku. Ide predovšetkým o jelše lepkavé, ktoré tu dosahujú mimoriadnych rozmerov (obvod až 300 cm). Pestrá škála rôznorodých biotopov vytvára priestor pre veľkú diverzitu, vrátane množstva  úzko špecializovaných vzácnych a ohrozených druhov viazaných na mokradné biotopy a odumreté drevo.

Prísnu ochranu v rámci NPR Šúr má už od roku 1952 zabezpečené územie o výmere 655 ha, iba časť z neho však pokrývajú lesy, pričom charakter pralesa má cca 129 ha. Lokalitou je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0279 Šúr. Chránené územie je predmetom dlhodobého biologického výskumu a plní aj významné vedecko-pedagogické ciele.


< Späť na zoznam pralesov