-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bútľavka

Orografický celok:Poľana
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Hrochoť
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – PR Pri Bútľavke, menšia časť 3. a 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV0319 Poľana
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:26.09 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

butlavka (1)

butlavka (1)
butlavka (10)
butlavka (11)
butlavka (12)
butlavka (13)
butlavka (14)
butlavka (15)
butlavka (16)
butlavka (17)
butlavka (18)
butlavka (19)
butlavka (2)
butlavka (20)
butlavka (21)
butlavka (3)
butlavka (4)
butlavka (5)
butlavka (6)
butlavka (7)
butlavka (8)
butlavka (9)

Na južne orientovaných svahoch vnútornej časti kaldery Poľany, juhovýchodne od kóty Žiar (1 167,8 m n.m.) bola v roku 1988  vyhlásená štátna prírodná rezervácia Pri Bútľavke (v súčasnosti PR Pri Bútľavke). Prales nájdeme v samotnej rezervácii a v malých častiach porastov susediacich s PR na východnej a západnej strane.

Veľkej členitosti územia, množstvu skalných útvarov a strmosti svahov môžeme vďačiť za zachovanie tunajších lesov bez zásahu človeka. Na podstatnej časti lokality dominuje buk s prímesou ostatných listnáčov, ako sú javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly, brest horský, jarabina vtáčia, vŕba rakyta. Z ihličnatých drevín sa výrazne uplatňuje jedľa, menej smrek a výnimočne tis. Zaujímavé sú výrazné skalné rebrá, vypreparované z vyvrelých hornín, ktoré miestami vystupujú až nad lesný porast. Celkove boli na tomto území v nadmorskej výške od 920 do 1140 m n.m. s výmerou takmer 27 ha zaznamenané dva druhy biotopov, a to lipovo-javorové sutinové lesy a bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Pralesový charakter dotvára množstvo hrubého odumretého dreva mimoriadnych rozmerov. V dolinkách medzi skalnými rebrami s dostatkom vlahy a humusu dreviny dosahujú značných dimenzií,  napr. buk s obvodom kmeňa 380 cm, jedľa s obvodom kmeňa 430 cm a javor mliečny s obvodom kmeňa 345 cm. Lokalita je súčasťou CHKO Poľana a SKUEV Poľana. Cez prales, ani okrajom, neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa, v severnej časti ho však pretína málo využívaná lesná cesta.


< Späť na zoznam pralesov