-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Temné smrečiny

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kôprová dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:30.77 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Prirodzené čučoriedkové smrečiny  bez známok po ľudskej činnosti medzi Hlinským a Kôprovým potokom v závere Kôprovej doliny, v nadmorskej výške od 1 370 m po 1 590 m. V porastoch dominuje smrek, primiešaná je jarabina vtáčia, hlavne na východnom a južnom okraji segmentu na rozvoľnenej hornej hranici lesa prenikajú do smrečiny aj ďalšie dreviny (kosodrevina, limba, vŕba sliezska, breza karpatská..).  Niektoré stromy tu dorastajú do úctyhodných rozmerov (napr. smrek s obvodom kmeňa  355 cm, limba s obvodom 341 cm). Segment je z dvoch strán ohraničený hlbšie zarezanými potokmi, čo pravdepodobne znemožňovalo intenzívne využívanie týchto lesov. Naproti tomu smrečiny ležiace severne od Kôprového potoka nesú známky intenzívneho ovplyvňovania v minulosti (hlavne pastva, v menšej miere ťažba dreva). V tomto priestore môžeme nájsť unikátne prechodné rašeliniská s výskytom viacerých vzácnych druhov flóry. V poslednom desaťročí na mnohých miestach segmentu nastávajú dynamické zmeny v dôsledku disturbancií (vietor, podkôrny hmyz). Vymapovaný prales je súčasťou Tatranského národného parku a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0307 Tatry. Okrajom pralesa prechádza značkovaná turistická trasa vedúca Kôprovou dolinou smerom do Vyšného Kôprovského sedla.


< Späť na zoznam pralesov