-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Udava

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Osadné
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Udava
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Poloniny
NATURA 2000:SKUEV 0229 Beskýd
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:35.06 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

Lokalita sa nachádza v najzápadnejšej časti Bukovských vrchov a je súčasťou prírodnej rezervácie Udava (vyhlásenej v roku 1982 a rozšírenej v roku 2005). Prales však leží len v jadre starej rezervácie, ktoré zostalo uchránené pred hospodárskym využívaním kvôli veľmi obmedzenej prístupnosti. Celá lokalita pralesa je prameništnou oblasťou rovnomennej riečky Udava, v mnohých častiach je pôda výrazne podmočená a lokalita je rozčlenená viacerými hlbokými stržami. Rozpätie nadmorských výšok v lokalite sa pohybuje od 590 m do 660 m. Zachoval sa tu veľmi pekný jedľovo-bukový prales s vyrovnaným zastúpením jedle a buka a s malou prímesou javora horského. Štruktúra pralesa je na prevažnej väčšine plochy výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovaná. Na ploche sa nachádza veľké množstvo stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. Pri jedli bol nameraný najhrubší obvod kmeňa 365 cm, pri buku 331 cm.  Dynamika obnovy je veľmi dobrá a v rámci obnovy sa vyrovnane uplatňuje buk aj jedľa. V bylinnej zložke sa okrem typických bylín pre biotop jedľovo-bukových kvetnatých lesov výraznejšie uplatňujú aj vlhkomilné druhy a druhy pramenísk.

Stopy po ľudskej činnosti (jednotlivé staré pne) sa nachádzajú len na okrajoch lokality pralesa. V minulosti bola pravdepodobne snaha obhospodarovať celé územie účelovým výberom, nedotknuté zostali len naozaj neprístupné časti medzi hlbokými stržami a okolo pramenísk.Priamo cez lokality nevedie žiadny  chodník ani cesta. Okrajom lokality však prechádza medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka a  v blízkosti východného okraja aj žlto značený turistický chodník z Osadného na Balnicu. Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi na hrebeni Bukovských vrchov súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov