-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Badínsky prales

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Badín
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Badínsky prales
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0044 Badínsky prales
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:30.26 ha
Vlastníctvo:Štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

badinsky_prales (1)
badinsky_prales (2)
badinsky_prales (3)
badinsky_prales (4)
badinsky_prales (5)
badinsky_prales (6)
badinsky_prales (7)
badinsky_prales (8)

Lokalita sa nachádza vo východnej časti Kremnických vrchov, cca 7 km severozápadne od obce Badín, na  severných až severovýchodných svahoch medzi kótami Laurín (1 025 m n. m.) a Skalica (903 m n. m.) v nadmorskej výške približne 690 až 875 m. V pralese dominuje buk, vyššie zastúpenie tu má ešte jedľa a  javor horský, zriedkavejšie sú: jaseň štíhly, brest horský, topoľ osika.... Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením bežných druhov podhorského až horského stupňa. Na území pralesa dominuje biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. Buky tu dosahujú obvod kmeňa až takmer 500 cm, jedle takmer 550 cm. Na území pralesa sú zastúpené všetky tri základné vývojové štádiá karpatských pralesov: štádium optima, rozpadu a dorastania. Početné je zastúpenie avifauny, najmä spevavcov, ktoré dopĺňajú aj typické druhy prírodného lesa – dutinové hniezdiče – sovy a ďatle.

Lokalita je chránená už od roku 1913, v súčasnosti ako Národná prírodná rezervácia Badínsky prales v najprísnejšom stupni ochrany na výmere 30,03 ha, s ochranným pásmom 123,43 ha. NPR spolu s ochranným pásmom tvorí územie európskeho významu SKUEV0044 Badínsky prales o výmere 153,46 ha. Prales však zaberá len malú časť tohto územia (cca 25 ha). Okrajom územia prechádza značkovaná turistická trasa a samotné územie je so sprievodcom prístupné odborným exkurziám. Integrita pralesa bola narušená výstavbou ciest a pálením dreveného uhlia v dávnej minulosti a ťažbou dreva  na časti územia pred viac ako 60 rokmi. Územie už dlhodobo slúži na vedecko-výskumné účely.


< Späť na zoznam pralesov