-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pralesy CHKO Východné Karpaty

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty zaberá hornatý a lesnatý pás územia Slovenska pozdĺž slovensko-poľskej hranice v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Toto územie je medzi ľuďmi známe najmä kvôli ťažkým a tragickým bojom, ktoré sa tu odohrali počas I. a II. svetovej vojny (ruská ofenzíva v Karpatoch v rokoch 1914-1915, Karpatsko-duklianska operácia v jeseni 1944).  Dodnes tu v lesoch môžete nájsť starú muníciu a iné vojenské artefakty. Menej ľudí však vie, že tieto rozsiahle lesy s členitým reliéfom skrývajú aj prírodné cennosti,  medzi ktoré patria najmä pralesy a pralesové zvyšky, ktoré sa tu dodnes zachovali.

Pralesom v Národnom parku Veľká Fatra je venovaný článok, ktorý bol publikovaný v čísle časopise Krásy Slovenska č. 3-4/2013. Elektronickú verziu článku si môžete stiahnuť tu.

PR Dranec

PR Dranec je jednou z najstarší rezervácii na Slovensku. Vyhlásená bola už v roku 1925. Dlhodobá ochrana územia prispela k tomu, že sa tu zachoval pekný  zvyšok jedľovo-bukového pralesa.


NPR Komárnicka jedlina

Základom biodiverzity pralesov je odumreté drevo, na ktoré je naviazaný život mnohých organizmov od húb, cez machorasty, hmyz až k vtákom a cicavcom. Tak ako sa v priebehu rozkladu mení jeho štruktúra a konzistencia, tak sa postupne mení aj zloženie organizmov, ktoré tam žijú.  Fotka je z pralesa v NPR Komárnická jedlina.


NPR Palotská jedlina

Štruktúra jedľovo-bukových pralesov je veľmi diferencovaná. Buk a jedľa si tu tvrdo konkurujú. V závislosti od stanovištia a životného cyklu môže pomiestne prevládnuť jedna alebo druhá drevina. Fotka je z pralesového zvyšku v NPR Palotská jedlina.


NPR Palotská jedlina

Jedným so znakov pralesov je aj prítomnosť stromov, ktoré žijú na hranici svojho fyzického veku. Zatiaľ čo jedľa sa dožíva v priemere 350 rokov, pri buku je to len 220 rokov. Fotka je z pralesového zvyšku v NPR Palotská jedlina.

 

NPR Palotská jedlina

V prízemnej vrstve pralesa prebieha medzi rastlinami tvrdý konkurenčný boj o svetlo. Väčšiu šancu majú tie, ktoré dokážu dlhodobo znášať zatienenie a trpezlivo čakajú na svoju šancu, keď pád veľkého stromu v okolí otvorí cestu svetlu. Takto sa správa aj jedľa, ktorej zmladenie dokáže prečkať niekoľko desiatok rokov v zatienení. Fotka je z  NPR Palotská jedlina.

 

PR Beskyd

Na časti plochy PR Beskyd sa zachoval typický rovnorodý bukový prales, v ktorom sa ostatné dreviny uplatňujú len ojedinele. Pre bukové pralesy sú typické maloplošné disturbancie, ktoré sú základnou silou ktorá formuje štruktúru pralesa.

 

Rydošová

Bukový prales Rydošová je jediným pralesom v rámci CHKO Východné Karpaty, ktorý sa zachoval mimo existujúcich prírodných rezervácii. Jeho ďalšia existencia je však ohrozená.


Prales Komárnická jedlina

Červenou farbou je na leteckej snímke vyznačený prales Komárnicka jedlina, žltá čiara predstavuje hranicu s Poľskom. Je dobré si všimnúť aj vzhľad štruktúry lesov v širšom okolí, ktoré sú obhospodarované výberkovým spôsobom. Lesy sú v súkromnom vlastníctve.

 

Lupkowsky priesmyk

Letecká snímka zobrazuje lesy v Lupkowskom priesmyku, ktorý sa nachádza neďaleko NPR Palotská jedlina. Žltá čiara predstavuje hranicu s Poľskom. V území sa uplatňuje „bežné“ obhospodarovanie lesa založené na pásových ruboch. Lesy sú v štátnom vlastníctve a spravuje ich štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.