-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kojatín

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Voznica, Hodruša - Hámre
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kojatín
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0263 Hodrušská hornatina
Typy biotopov:

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:34.93 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

V Štiavnických vrchoch sa zachovali pralesy len výnimočne. Jednou z lokalít sú juhozápadné svahy kóty Kojatín (637,2 m n.m.), cca 4 km juhovýchodne od obce Voznica. Na strmých svahoch rastú  teplomilné dubiny (dubovo-hrabové lesy karpatské, teplomilné submediteránne dubové lesy), v úžľabinách sutinové lesy. Porasty sú veľmi pestré, tvorené až dvomi desiatkami druhov stromov a krov. Dominujú duby, častú prímes tvoria hrab, buk, javory (mliečny, horský, poľný), zriedkavejšie lipa veľkolistá, jaseň štíhly, čerešňa vtáčia a ojedinele aj jedľa biela. Lokalita je pomerne členitá so striedaním sa ostrých hrebienkov a úžľabín, miestami je povrch veľmi skeletnaný a súčasťou územia je aj pomerne veľké kamenné more.

Od roku 1997 sa na výmere takmer 69 ha chránia tunajšie lesné ekosystémy v prírodnej rezervácií Kojatín a územie je súčasťou územia európskeho významu  Hodrušská hornatina. Charakter pralesa má však len necelá polovica územia (cca 34 ha). Dá sa predpokladať ovplyvnenie územia ťažbou dreva v dávnejšej minulosti. Severovýchodným okrajom prechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesov